Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Vážení pedagogickí zamestnanci,

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku“.  

Termín a miesto konania konferencie: 14. – 15. 02. 2018  v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej

upgrade

Odstávka portálu Metodicko-pedagogického centra bude z dôvodu rozsiahlejšieho upgradu viacerých technológií

v noci od 22.01.2018 - 20:00 do 23.01.2018 - 08:00.

Ďakujeme za porozumenie.

Vážení pedagógovia,

MŠVVaŠ SR – Sekcia regionálneho školstva a Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí, Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Francúzskym inštitútom a  Múzeom mesta Bratislavy organizuje dňa 23.01.2018 odborný seminár s názvom „Historické výročia v roku 2018“ zameraný na informácie o príprave a realizácií vzdelávacích aktivít pre učiteľov počas roku 2018.

Metodicko - pedagogické centrum Bratislava,regionálne pracovisko Prešov, pozýva na odborný seminár zameraný na problematiku možnosti implementácie NŠFG (Národný štandard finančnej gramotnosti) do vyučovacieho procesu prostredníctvom edukačných hier.

Učitelia stredných škôl budú mať možnosť v rámci seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká.

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne v spolupráci so Súkromným bilingválnym gymnáziom FUTURUM zrealizovalo 16. januára 2018 metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka základných a stredných škôl.